Linux Mail Server (Advance) Course

หลักสูตร Linux Mail Server (Advance)


 ระยะเวลาการอบรมจำนวน 2 วัน


  - ช่วงเวลาในการอบรม 10:00 - 17:30 น.
  - เน้นการปฏิบัติจริง 1 ท่าน ต่อ 1 เครื่อง
  - รับจำนวนจำกัด 8 ท่าน ต่อ 1 ชั้นเรียน


 สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรม

  - คู่มือประกอบการอบรมปรับปรุงล่าสุด Linux CentOS Server Version 6.4 จำนวน 1 ชุด
  - Software Linux CentOS Server Version 6.4
  - อาหารเที่ยง อาหารว่างระหว่างพักการอบรมตลอดหลักสูตร
  - ใบประกาศนียบัตร รับรองการผ่านการอบรมจาก Linuxgray Training Center
  - บรรยากาศสบาย ๆ ในการอบรม
อย่างเป็นกันเอง

 จุดเด่นของ Linuxgray

  - ราคาถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่อบรมในแต่ละหลักสูตร
  - สามารถเลื่อนการอบรมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องอบรมให้ครบในแต่ละเดือน
  - เน้นความใกล้ชิด ดูแลคลอบคลุม
  - ทุกหลักสูตรเน้นปฏิบัติจริง 1 ท่าน ต่อ 1 server

  
 คุณสมบัติของวิทยากร

  วิทยากร : มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
  จากประสบการณ์ที่เคยทำงานที่ศูนย์สอบและศูนย์อบรมของ RedHat
  มั่นใจกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ครบถ้วน และ Lab ทดสอบแต่ละหัวข้อ


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    ปัจจุบันการใช้อีเมล์ได้เข้ามาแทนที่การใช้งานจดหมายแบบสมัยก่อนเป็นอย่าง มาก พูดได้ว่าตอนนี้ใคร ไม่มีอีเมล์ก็เชยเป็นอย่างมาก แต่การใช้งานอีเมล์ในปัจจุบันกลับกลายมาเป็นภัยอันตรายอย่างคาดไม่ถึงเลย ทีเดียว สาหตุเนื่องจากไวรัส , หนอนไวรัส ที่ติดมากับอีเมล์นั้น นับวันยิ่งสร้างความเสียหายให้ระบบเครือข่าย รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่เว้นแม้กระทั่งโน้ตบุ๊ก , Palm, PDA, โทรศัพท์มือถือ ล้วนแล้วถูกกระทบ แทบทั้งสิ้นและพร้อมทั้งปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ ( User ) ทุกวันทำให้การเข้าถึงข้อมูลของอีเมล์ช้าตามไปด้วย ระบบอีเมล์แบบนี้ เป็นระบบอีเมล์ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดพร้อมทั้งระบบความปลอดภัย จึงเหมาะสำหรับองค์กร หน่วยงาน , สถานศึกษา , มหาวิทยาลัย , และบริษัททั่วๆไป โดยใช้ Package Program ดังนี้
แสดง Package หลักที่ใช้ใน Mail Serverแสดงรูป Mail Server ภายใต้ Firewall DMZรูปภาพ Diagram ของ Linux Advance Mail Server เพื่อรองรับระบบงานที่มีขนาดใหญ่
 
                 Portal                                       Calenda                                          Task                                             Contacts

Horde Webmail & Groupware   ที่มา www.horde.org


เนื้อหาบางส่วนในหลักสูตร


* เริ่มการติดตั้ง CentOS 6 และการแบ่ง Partition ต่างๆ ให้เหมาะกับลักษณะงานของแต่ละองค์กร

* Config ระบบเพิ่มเติมหลังจากติดตั้งเสร็จ พร้อมกับระบบ security

- Unicode character encoding schemes
- Import the GPG keys for software packages
- Configure the log rotation scheme
- Configure the NTP clock sync
- Tweak the firewall rules
- Configure which services are starting at boot time
- Update all packet the RPMS

* สร้าง certificates ให้ Mail Server Postfix (for SMTPS and TLS), Courier (for IMAPS and POP3S) and Apache (for HTTPS)

* ติดตั้ง Mysql Server พร้อมทั้งสร้าง Databases และสร้าง Tables สำหรับเก็บข้อมูลของเมล์

* ศึกษาทฤษฏีของ SASL และติดตั้ง cyrus-sasl-sql cyrus-sasl-devel ให้ทำงานกับ Postfix และ Mysql

* ติดตั้ง Postfix แบบ Source code และ Compile ให้ทำงานกับ Mysql , SASL (SMTP-AUTH), SSL (SMTPS and TLS) ได้

* ทำความรู้จักกับ file master.cf และ mail.cf การทำงานของ parameter ต่างๆ พร้อมการ Lookup Table

* การส่งผ่านอีเมล์ ( Mail Relaying ) ในลักษณะ SMTP Authentication การรีเลย์ในสภาพแวดล้อมของ ไฟร์วอลล์ และ DMZ

* การสร้าง Mail aliases

* การติดตั้ง SQLGREY ซึ่งเป็น Addon ของ Postfix โดยอาศัย DBI เข้าไป access mysql server

* ทำการติดตั้ง Compile Courier-authlib และคอนฟิกเพื่อใช้ในการ authentication services to Courier-IMAP, Courier-POP3d, และ SqWebMail

* ทำการติดตั้ง Compile Maildrop เพื่อให้ deliver mail into user's mailboxes ได้โดยลักษณะ หรือ format จะเป็นแบบ Maildir ดังรูป


* ทำการติดตั้ง Compile Courier-Imap / Courier-POP3D และคอนฟิกให้ทำงานกับ mysql server ได้

* ติดตั้ง Web Server ด้วย packet apache และ security ของ web server

* ทำการติดตั้ง Compile Sqwebmail เพื่อเป็น Web base mail server และการ Compile ในลักษณะ ต่างๆเช่น sqwebmail-banner และการกำหนดขนาดของเมล์ --with-maxmsgsize=18000000

* ทำการติดตั้ง Compile ClamAV Antivirus เพื่อเพิ่มในความปลอดภัยให้กับเมล์เซิร์ฟเวอร์ ให้ห่างไกลจาก Virus

* ทำการติดตั้ง Compile SpamAssassin เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเมล์เซิร์ฟเวอร์ ให้ไกลจาก Spam Mail

* ปิดท้ายในเรื่องความปลอดภัย กับ Amavisd ซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยก็ว่าได้ เพราะ amavisd จะทำการ scanvirus, spam และให้ทำงานควบคู่กับ ClamAV
รูปภาพย่อย การทำงานของ Amavis หน่วยรักษาความปลอดภัย


* ทำการติดตั้ง Postfix Admin และการคอนฟิกให้ใช้งานกับ Mysql ได้พร้อมทั้งการจัดการข้อมูลอีเมล์ในแบบต่างๆ ผ่านทาง Browser

* และการแก้ปัญหาต่างๆ ที่จะเจอในการทำ Lab
รูปหน้าจอ Postfix Admin login

 


                          
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011