การติดตั้ง NTP Server

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy บทความได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( Last update 10/02/2011 )

http://www.linuxgray.com

นี่เป็นบทความตัวอย่างการติดตั้ง Linux NTP Server เริ่มจากการติดตั้ง Package ก่อนครับ

[root@mail ~]# yum install ntp -y

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package ntp.i386 0:4.2.2p1-9.el5.centos.2.1 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

============================================================================
Package Arch Version Repository Size
============================================================================
Installing:
ntp i386 4.2.2p1-9.el5.centos.2.1 base 1.3 M

Transaction Summary
============================================================================
Install 1 Package(s)
Update 0 Package(s)
Remove 0 Package(s)

Total download size: 1.3 M
Downloading Packages:

ntp-4.2.2p1-9.el5.centos.2.1.i386.rpm | 1.3 MB 00:03

Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : ntp 1/1

Installed:
ntp.i386 0:4.2.2p1-9.el5.centos.2.1

Complete!

[root@mail ~]# cp /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.bk

[root@mail ~]# vi /etc/ntp.conf

# เพิ่ม servers for synchronizing

server ntp.ku.ac.th

[root@mail ~]# /etc/rc.d/init.d/ntpd start

[root@mail ~]# chkconfig ntpd on

[root@mail ~]# ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
==============================================================================
ntp.ku.ac.th .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001
LOCAL(0) .LOCL. 10 l - 64 0 0.000 0.000 0.001

 


Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011