การติดตั้ง MySQL Server

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy บทความได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( Last update 22/02/2011 )

http://www.linuxgray.com

นี่เป็นบทความตัวอย่างการติดตั้ง MySQL Database Server

[root@database ~]# yum -y install mysql-server

[root@database ~]# /etc/rc.d/init.d/mysqld start

Initializing MySQL database: Installing all prepared tables
Fill help tables

To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server
to the right place for your system

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h database.linuxgray.com password 'password'
See the manual for more instructions.


You can start the MySQL daemon with:
cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe &


You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory:
cd sql-bench ; perl run-all-tests


Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!

The latest information about MySQL is available on the web at http://www.mysql.com
Support MySQL by buying support/licenses at http://shop.mysql.com
Starting MySQL:     [  OK  ]


[root@www ~]# chkconfig mysqld on

[root@www ~]# mysql -u root

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 2 to server version: 5.0.22

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

# show user info

mysql> select user,host,password from mysql.user;

4 rows in set (0.00 sec)

# set root password

mysql> set password for root@localhost=password('password');

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

# set root password

mysql> set password for root@'www.server-linux.info'=password('password');

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select user,host,password from mysql.user;

4 rows in set (0.00 sec)

# delete anonymous users

mysql> delete from mysql.user where user='';

Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)

mysql> select user,host,password from mysql.user;

2 rows in set (0.00 sec)

mysql> exit

Bye
[root@www ~]# mysql -u root -p

Enter password: # root password

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 4 to server version: 5.0.22

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> exit

ByeLinux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011