การติดตั้ง Mail Server

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy บทความได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( Last update 22/02/2011 )

http://www.linuxgray.com

นี่เป็นบทความตัวอย่างการติดตั้ง Linux Mail Server เริ่มจากการติดตั้ง Package ก่อนครับ

[root@mail ~]# yum -y install postfix

[root@mail ~]# vi /etc/postfix/main.cf

# line 70

myhostname = mail.linuxgray.com

# line 77

mydomain = linuxgray.com

# line 93

myorigin = $mydomain

# line 110

inet_interfaces = all

# line 155

mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost , $mydomain

# line 255

mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.1.0/24

# line 410

home_mailbox = Maildir/

# line 536
# line 537

header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
body_checks = regexp:/etc/postfix/body_checks

# line 562

smtpd_banner = $myhostname ESMTP

message_size_limit = 5242880

mailbox_size_limit = 104857600

smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth-client
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks,reject_unknown_client,permit
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,permit_auth_destination,permit_sasl_authenticated,reject


[root@mail ~]# vi /etc/postfix/header_checks

/^From:.*<#.*@.*>/ REJECT
/^Return-Path:.*<#.*@.*>/ REJECT
# hide Received line

/^Received:/ IGNORE

[root@mail ~]# vi /etc/postfix/body_checks

/^(|[^>].*)example.com/ REJECT

[root@mail ~]# /etc/rc.d/init.d/sendmail stop

Shutting down sm-client: [  OK  ]

Shutting down sendmail: [  OK  ]

[root@mail ~]# chkconfig sendmail off

[root@mail ~]# alternatives --config mta
 
# change default MTA


There are 2 programs which provide 'mta'.

Selection      Command
-----------------------------------------------
*+ 1   /usr/sbin/sendmail.sendmail

2 /usr/sbin/sendmail.postfix
 

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2 # switch to postfix
 

[root@ftp ~]# /etc/rc.d/init.d/postfix start

[root@ftp ~]# chkconfig postfix on


 


Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011