การติดตั้ง FTP Server

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy บทความได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( Last update 22/02/2011 )

http://www.linuxgray.com

นี่เป็นบทความตัวอย่างการติดตั้ง Linux FTP Server เริ่มจากการติดตั้ง Package ก่อนครับ

[root@ftp ~]# yum -y install vsftpd

[root@ftp ~]# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

# line 12

anonymous_enable= NO

# line 80,81

ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES


# line 96

chroot_list_enable=YES


# line 98

chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

# line 104

ls_recurse_enable=YES


# เพิ่มด้านล่างสูด

# เปิดการใช้งาน chroot

chroot_local_user=YES

# กำหนด root directory

local_root=public_html

# ใช้ localtime

use_localtime=YES

[root@ftp ~]# /etc/rc.d/init.d/vsftpd start

[root@ftp ~]# chkconfig vsftpd on


 


Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011